Σύντομη Εισαγωγή στο πρόγραμμα Discover the COSMOS


Το πρόγραμμα "Discover the COSMOS" παρουσιάζει μια καινοτόμο παιδαγωγική προσέγγιση που περιλαμβάνει τους φοιτητές, τους εκπαιδευτικούς και το ευρύ κοινό σε επεισόδια επιστημονικής μάθησης μέσω παιχνιδιού. Η βασική φιλοσοφία του προγράμματος είναι ότι η εκμάθηση της επιστήμης είναι μια διαδικασία δημιουργίας της γνώσης από τους εκπαιδευόμενους.

Με βάση την αποτελεσματική χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας (ICT) και εργαλείων (εικονικά περιβάλλοντα, τεχνολογίες απεικόνισης, 2D και 3D γραφικά υψηλής ποιότητας, διαδραστικά παιχνίδια προσομοίωσης) το πρόγραμμα στοχεύει να προσφέρει μια εμπειρία αλληλεπίδρασης των χρηστών, δίνοντας τη δυνατότητα διερευνητικής μάθησης "οποτεδήποτε, οπουδήποτε".

Για την επίτευξη του στόχου αυτού η κοινοπραξία θα αναπτύξει προηγμένα παιδαγωγικά σενάρια που διαμορφώνονται γύρω από μια αποστολή που καθοδηγείται από μια γενική επιστημονική αναζήτηση. Θα αναπτύξει επίσης ένα διαδικτυακό περιβάλλον, την πύλη εκπαίδευσης και εκλαϊκευσης του "Discover the COSMOS", προκειμένου να διευκολυνθεί η εφαρμογή των προτεινόμενων σεναρίων.Πλοήγηση